fbpx skip to Main Content

SMR eli Small Modular Reactor, suomeksi pieni modulaarinen reaktori on sähköteholtaan alle 300-megawattinen modulaarinen ydinreaktori. SMR pienydinreaktorit ovat keino tuottaa päästötöntä energiaa hajautetusti ja monipuolisesti. Pienet modulaariset reaktorit (SMR) voivat olla avain Suomen hiilineutraalius tavoitteiden sekä energiaomavaraisuuden saavuttamiseksi. SMR:t voivat tarjota vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille sähkön sekä lämmön tuotannossa. Erityisesti kaukolämmön sovelluksiin sisältyy huomattava potentiaali niin ilmastollisesti kuin kaupallisesti.  

SMR laitosten avulla voidaan tuottaa energiaa hiilineutraalisti ilman hiukkaspäästöjä. Ne tuottavat energiaa tasaisesti, luotettavasti ja ennustettavasti, toisin kuin olosuhteiden varassa olevat uusiutuvat energialähteet. 

Modulaarinen rakenne etuna

Pienten modulaaristen reaktoreiden valmistuksen ytimessä, on modulaarinen rakenne, joka mahdollistaa yksittäisten moduulien valmistamisen sarjatuotantona tehtaalla, minkä jälkeen moduulit kuljetetaan työmaalle pienen ydinvoimalan rakennuspalikoiksi. Modulaarisuus ja sarjavalmisteisuus tuovat lisäksi nopeutta laitosten valmistukseen. SMR tuo joustavampia sijoittamis mahdollisuuksia perinteisiin ydinvoimaloihin nähden, sillä niitä voidaan sijoittaa mm. maan alle tai off-shore-ratkaisuna kelluville lautoille.

Modulaarisuuden hyötynä on lisäksi kapasiteetin vaiheittainen lisääminen, mikä muun muassa helpottaa vallitsevaan markkinakysyntään vastaamisen sekä investointien riskien hallinnan.

Investoinnit SMR voimaloissa ovat alhaisempia laitosten pienen koon ja modulaarisen rakenteen ansiosta. Näin ollen myös SMR:ien rahoitus on halvempaa ja helpommin saavutettavissa suurempiin voimaloihin verrattuna. SMR:ien etuna on myöskin niiden pienen koon mahdollistamat passiiviset turvatoimet. SMR ei siis vaadi ihmistä sulkemaan laitosta häiriötilanteen sattuessa, vaan laitos ajaa itse itsensä turvalliseen tilaan. 

Markkinanäkymät

Pienet modulaariset reaktorit ovat nouseva markkina jo olemassa oleville ydinvoima-alan toimijoille sekä yrityksille, jotka tarjoavat tai kaipaavat hiilineutraaleja ratkaisuja. Suomalaisilla teollisuuden alan yrityksillä on jo paljon kokemusta, jota voidaan hyödyntää SMR:ien tuotannossa. SMR hankkeet tarjoavat mahdollisuuksia muun muassa telakka-, konepaja- ja teknologiateollisuudelle. Olennaista SMR hankkeiden toteutumiselle on laaja- alainen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö.

SMR hankkeet tuovat markkinoille merkittävän liiketoimintapotentiaalin, sillä toteutuessaan hankkeiden kokoarviot globaalisti ovat satoja miljardeja dollareita. Tämä mahdollistaa monialaisen yhteistyön liike-elämässä sekä lisäksi tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa. SMRien toimittaminen vastaa hyvin pitkälti minkä tahansa teollisuuslaitoksen rakentamista, sillä se sisältää runsaasti muitakin osia ja rakenteita ydinkriittisten osien lisäksi. Liiketoimintamahdollisuuksia löytyy rakennusyhtiöille, konepajoille, suunnittelutoimistoille, henkilöstövuokrausyhtiöille, maanrakennusalan toimijoille, tietotekniikan ja tietojärjestelmien toimittajille ja asiantuntijoille ja talousalan palveluita tarjoaville yrityksille. 

Ydinenergialainsäädäntö ja lisensointi

LUT-yliopiston valtioneuvostolle laatimassa selvityksessä pienten modulaaristen ydinreaktoreiden (SMR-teknologian) mahdollisuuksista Suomessa todetaan, että pieniä modulaarisia reaktoreita olisi jo nykyisen ydinenergialainsäädännön mukaan mahdollista toteuttaa Suomessa. Kuitenkin, jotta SMR teknologiasta saataisiin kaikki mahdollinen hyöty, sekä taloudelle että turvallisuudelle, ydinenergialakia sekä alan luvitus- ja valvontatyötä tulisi kehittää. 

Verkostot apuna teollisuudelle

Business Finlandin rahoittama ja VTT:n ja LUT-yliopiston toteuttama julkinen hanke EcoSMR tukee suomalaista teollisuutta luomalla kansainvälistä innovaatio- ja liiketoiminta ekosysteemiä. Ekosysteemin keskiössä on asiakkaiden tarpeet ja suomalaisen teknologisen osaamisen mahdollisuudet globaaleilla energiamarkkinoilla. Hanke tutkii teknologioita, lisensointia ja liiketoimintaa sekä tukee niiden kehitystä vastaamaan markkinoiden tarpeita.

FinNuclear yhdistys kokoaa yhteen ydinenergia-alalla sitoutuneita toimijoita ja edustaa suomalaista ydinenergia-alan osaamista. Yhdistys etsii jäsenilleen liiketoimintamahdollisuuksia kansallisesti ja kansainvälisesti kaiken tyyppisistä ydinenergia-alan projekteista.

Haluatko kuulla lisää SMR:stä ja niiden liiketoimintamahdollisuuksista, minkälaisia teknologioita on Suomessa ja maailmalla ja millä aikataululla niitä aletaan rakentaa?

Kuuntele SMR webinaaritallenne, josta löydät alan ammattilaisten puheenvuorot teemalla ”SMRs in a nutshell, business opportunities and technologies in the World” : https://finnuclear.fi/topical-webinar-smrs-in-a-nutshell-business-opportunities-and-technologies-in-the-world/

Lähteet 

FinNuclear SMR selvitys 2019

Helen – Mikä ihmeen SMR?: https://www.helen.fi/helen-oy/vastuullisuus/ajankohtaista/blogi/2018/smr

Tieto käyttöön – Selvitys: Pieniä modulaarisia reaktoreita voisi rakentaa Suomessa vaikka heti, mutta ydinenergialakia ja käytäntöjä syytä päivittää: https://tietokayttoon.fi/-/10616/selvitys-pienia-modulaarisia-reaktoreita-voisi-rakentaa-suomessa-vaikka-heti-mutta-ydinenergialakia-ja-kaytantoja-syyta-paivittaa

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:43 – Uusien ydinenergiateknologioiden mahdollisuudet ja kehitystarpeet, Pienet modulaariset sarjavalmisteiset ydinreaktorit eli SMR:t: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164168/VNTEAS_2022_43.pdf?sequence=1&isAllowed=y