fbpx skip to Main Content

VERKOSTO

Tältä sivulta löydät keskeisimpiä ydinenergia-alan toimijoita
Suomessa ja kansainvälisesti.

VERKOSTOITUMINEN

FinNuclear järjestää ydinenergia-alan verkostoitumistapahtumia ja yhteisosastoja kotimaassa ja ulkomailla sekä yritysvierailuja. Tapahtumissa on mahdollista tavata ydinvoima-alan kansallisia ja kansainvälisiä merkittäviä toimijoita.  Ajankohtaista sivulta löytyy tietoa tulevista tapahtumista.

Nordic Nuclear Forum 2019
Nordic Nuclear Forum 2019

KESKEISIMMÄT TOIMIJAT SUOMESSA

Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK on ydinturvallisuuden valvontaviranomainen, joka huolehtii turva- ja valmiusjärjestelyjen valvonnasta sekä  tarpeellisesta ydinenergian käytön valvonnasta ydinaseiden leviämisen estämiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

TEM vastaa ydinenergia-alan ylimmästä johdosta ja valvonnasta Suomessa. Se osallistuu kansainväliseen toimintaan ja rahoittaa tutkimushankkeisiin osallistumista. TEM huolehtii ydinalan riittävästä osaamisesta ja tutkimustoiminnasta.

luvanhaltija finnuclear

Ydinlaitosten luvanhaltijat

Ydinlaitoksen luvanhaltija on laitoksen omistaja, jolla on lakisääteinen ja kokonaisvaltainen vastuu ydinlaitoksen turvallisuudesta. Suomessa ydinvoimalaitosten luvanhaltijoita ovat Teollisuuden Voima Oyj ja Fortum Oyj. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen luvanhaltija on Posiva Oy. 

alihankkijat iconi Finnuclear

Alihankkijat

Ydinvoimahankkeen toimitusketjussa laitostoimittajalla on pääalihankkijoita. Pääalihankkijat muodostavat alihankkijasuhteita, ja nämä edelleen omia alihankkijasuhteita. Suomalaisten yritysten joukossa on runsaasti ydinenergia-alan osaamista. FinNuclear Directoryssa on esitelty sekä FinNuclear yhdistyksen jäsenten että Ydinenergia-alan toimittajat -toimialaryhmän jäsenten osaamisia.

Ydinvoimalaitostoimittajat

Ydinvoimalaitostoimittaja on luvanhaltijan ensisijainen kumppani ydinvoimalaitosta rakennettaessa. Avaimet käteen -toimitusmallissa laitostoimittaja vastaa koko laitoksen toimittamisesta, suorituskyvystä ja luvitettavuudesta.

koulutuslaitokset finnuclear

Koulutusorganisaatiot

Suomessa ydinvoima-alan tutkintoon tähtäävää koulutusta tarjoavat Aalto-yliopisto sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT). Ydinvoima-alan täydennyskoulutusta tarjoavia organisaatioita ovat FinNuclear ry, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto sekä useat ammattikorkeakoulut.

 

tutkimuslaitokset finnuclear

Tutkimukset ja tutkimusorganisaatiot Suomessa

Suomessa ydinvoima-alan tutkimus on jakautunut useaan eri organisaatioon. Valtaosa julkisrahoitteisesta tutkimus- ja kehitystoiminnasta toteutetaan Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa (VTT). Muita tärkeitä tutkimuslaitoksia ovat Aalto-yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), Geologinen tutkimuskeskus (GTK), Ilmatieteen laitos sekä Helsingin, Itä-Suomen, Tampereen ja Jyväskylän yliopistot. Näiden lisäksi STUK, Fortum, TVO ja Posiva ovat rahoittaneet omaa tutkimustaan sekä muualla kuin Suomessa tehtäviä tutkimushankkeita.

 

Kansallisissa ydinturvallisuus- sekä ydinjätehuollon tutkimuksissa harjoitetaan yhteistyötä eri organisaatioiden välillä erityisten tutkimusohjelmien puitteissa. Nykyinen tutkimusohjelma SAFER2028 kattaa vuodet 2023-2028. Ydinturvallisuustutkimukset on keskitetty VTT:n Ydinturvallisuustaloon. Suomessa tehdään myös fuusioenergian tutkimusta kansainvälisessä ITER-projektissa sekä EUROFUSION ohjelman puitteissa.

KANSAINVÄLISET TOIMIJAT

OECD Nuclear Energy Agency (NEA)

NEA on yksi teollistuneiden maiden yhteistyöjärjestön OECD:n erikoisjärjestöistä.
Sen tehtävänä on kansainvälisen yhteistyön avulla auttaa jäsenmaita säilyttämään ja
kehittämään teknisiä ja juridisia edellytyksiä ydinenergian turvalliselle, ympäristöystävälliselle ja rauhanomaiselle käytölle.

European Atomic Energy Community (Euratom)

Euratom edistää ydinenergian rauhanomaista käyttöä Euroopassa. Euratomilla on soveltamisalallaan vastaava lainsäädäntövalta kuin Euroopan yhteisöllä. Sen puitteissa EU-maat ovat hyväksyneet useita mm. säteily- ja ydinturvallisuutta sekä ydinmateriaalivalvontaa koskevia säädöksiä.

Nordic Nuclear Forum 2019

Muita ydinvoima-alan kansainvälisiä yhdistyksiä ja verkostoja